Alternatywy do detencji

Alternatywy do detencji (ang. ATD) to środki nakładane na cudzoziemców, które co do zasady są mniej represyjne niż umieszczenie cudzoziemca   w ośrodku strzeżonym, a wciąż  pozwalają organom migracyjnym zachować nad nim pewnego rodzaju kontrolę. Zarówno według polskiego prawa, jak i europejskich standardów, środki alternatywne mają pierwszeństwo przed detencją, co oznacza, że za każdym razem, gdy rozważa się umieszczenie cudzoziemca w ośrodku strzeżonym, należy uzasadnić, dlaczego w danym przypadku mniej represyjne alternatywy do detencji nie byłyby wystarczające.

Wg polskiego prawa alternatywami do detencji są:

  • zgłaszanie się w określonych odstępach czasu do wskazanego organu (Straż Graniczna),
  • wpłata zabezpieczenia pieniężnego w określonej wysokości
  • obowiązek zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu
  • przekazanie do depozytu organowi wskazanemu w decyzji dokumentu podróży albo innego dokumentu tożsamości.