Alternatywy do detencji wzmacniające zaangażowanie migrantów

Jak pokazują badania, o wiele efektywniejsze niż „zwykłe” alternatywy do detencji, są środki, które wykorzystują elementy pracy socjalnej takie jak zarządzanie przypadkiem (ang. case management), wykonywane przez osoby niebędące pracownikami służb ani urzędów migracyjnych. Zamiast na kontrolę, stawiają one na pracę z cudzoziemcem, aby wesprzeć imigrantów/ki i dać im narzędzia do rozważenia wszelkich możliwych rozwiązań migracyjnych.

Ponadto, badania pokazują, że imigranci o wiele chętniej angażują się w dotyczące ich procedury i podporządkowują się wymogom nakładanym przez władze migracyjne jeśli mają poczucie, że w ich sprawie odbył się sprawiedliwy proces oraz ich podstawowe potrzeby bytowe są zaspokojone.

Zarządzanie przypadkiem jest kompleksowym i systemowym podejściem do udzielania wsparcia osobom, które nie zostały umieszczone w detencji, zaprojektowanym jako odpowiedź na złożoność sytuacji faktycznej i prawnej takich osób. Przydzielenie cudzoziemcom specjalnej osoby, która nie mając wpływu na toczące się w ich sprawie procedury administracyjne, koordynuje i ułatwia dostęp do oferowanych im usług, udziela informacji o ich sytuacji faktycznej i prawnej oraz jest pośrednikiem między cudzoziemcami a urzędem i służbami migracyjnymi, ma pozytywny wpływ na efektywność procedur z udziałem cudzoziemców. Stosowanie alternatyw do detencji w oparciu o case management i współpracę ze społeczeństwem obywatelskim zalecają rządom m.in. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Agencja Praw Podstawowych UE czy też Zgromadzenie Ogólne Rady Europy.