Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców decyzją z dnia 12 stycznia 2021 r., nr DPU.420.716.2020, udzielił klientom Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, małżeństwu z Białorusi, ochronę uzupełniającą w związku z ryzykiem tortur, innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania w razie powrotu do kraju.

Cudzoziemcy przyjechali do Polski w 2017 r. ze względu na represjonowane z powodów politycznych. To ich druga procedura o udzielenie ochrony międzynarodowej. Podczas pierwszej organ nie dopatrzył się znamion warunkujących nadanie statusu uchodźcy ani udzielenie ochrony uzupełniającej, mimo że wskazywali na swoją działalność opozycyjną.  Zostało to potwierdzone m.in. przez jednego z prominentnych białoruskich polityków.

Ze względu na pogorszenie się sytuacji na Białorusi Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadząc nowe postępowanie uznał, że w związku z pobytem w Polsce, gdzie ubiegają się o ochronę międzynarodową, cudzoziemcy po powrocie na Białoruś mogą znaleźć się w kręgu zainteresowania władz białoruskich, co z kolei może skutkować ich represjonowaniem.

Pomoc prawna w sprawie była świadczona przez prawniczkę SIP,  Aleksandrę Pulchny.

Zdjęcie wykonane przez Andrew Keymaster z Unsplash.

Udostępnij