Komendant Placówki Straży Granicznej w Augustowe decyzją z dnia 3 grudnia 2020 r., nr PD-AG/01/D-ZPH/2020, udzielił zgody na pobyt ze względów humanitarnych klientowi Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, którego partnerka (żona w obrządku muzułmańskim) i dzieci posiadają w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Komendant Plaacówki SG wskazał, ze: „fakt posiadania  przez żonę i dzieci Pana (…) ochrony przed wydaleniem w naszym kraju, wyklucza możliwość swobodnego korzystania z życia rodzinnego innym państwie, szczególnie w kraju pochodzenia.”

W decyzji wyraźnie podkreślono, że małżeństwo nie zostało zawarte w celu obejścia przepisów prawa, gdyż w chwili jego zawarcia pobyt obydwojga małżonków był nieuregulowany (pozostawali w postępowaniach o udzielenie im ochrony międzynarodowej w Polsce). Dopiero w późniejszym okresie żonie cudzoziemca udzielono w Polsce zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Komendant Placówki SG w Augustowie nie kwestionował faktu zawarcia przedmiotowego małżeństwa wyznaniowego, pomimo niepełnoletności małżonki. Wynikało to z faktu, że w dziewięć miesięcy po ślubie urodziło się pierwsze dziecko stron, a jego ojcostwo zostało uznane.

Jako potwierdzenie prowadzenia wspólnego życia rodzinnego i prywatnego organ przyjął fakt wspólnego zamieszkania przez małżonków po ślubie i prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, wychowywania wspólnych dzieci oraz fakt, że żona cudzoziemca nie pracuje zawodowo, gdyż wychowuje dzieci, a mąż stara się zarobić na życie rodzinne.

Mając powyższe na względzie Komendant Placówki SG w Augustowie uznał, ze:

zmiana dotychczasowych warunków życia rodziny państwa (…), w szczególności dzieci, które od narodzin są związane z ojcem i pozostają na jego utrzymaniu, mogłaby przyczynić się do traumatycznych przeżyć, a niedopuszczalne jest, zaburzanie poczucia stabilizacji rodzinie, która odnalazła się w Polsce i ma szansę w pełni się zasymilować. Ponadto Państwo (…) dążą do zalegalizowania swego związku w urzędzie stanu cywilnego, aby został on uznany za ważny w świetle prawa polskiego i wywoływał skutki prawne.

Co więcej, organ I. instancji wskazał w decyzji, że:

Niepodważalnym (…) w rozpatrywanej sprawie jest fakt, że wydanie zgody na pobyt ze względów humanitarnych (…) będzie stanowiło najlepszą ochronę szeroko pojętego prawa do życia prywatnego i rodzinnego. Cudzoziemiec przebywa w Polsce od prawie 5 lat i pomimo otrzymania decyzji o zobowiązaniu do powrotu i nie wykonywaniu obowiązków wynikających z jej otrzymania, czynił starania w celu zalegalizowania swojego pobytu, składając kilkukrotnie wnioski do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieodpłatna pomoc prawna w sprawie świadczona była przez r.pr. Magdalenę Sadowską.

Zdjęcie wykonane przez John-Mark Smith z Unsplash

Udostępnij