Brak tłumacza podczas składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz brak oceny czy cudzoziemiec jest osobą wymagającą szczególnego traktowania podstawą do uchylenia decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.

Dnia 21 czerwca 2023 r. Rada ds. Uchodźców (RdU-256-1/S/23) uchyliła decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej klientowi naszego stowarzyszenia, obywatelowi Egiptu i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Cudzoziemiec podczas składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej nie miał zapewnionego tłumacza, a przesłuchujący go funkcjonariusz straży granicznej (nieposługujący się językiem ojczystym cudzoziemca) tłumaczył zeznania cudzoziemca za pomocą tłumacza internetowego.

Rada do Spraw Uchodźców rozpatrując odwołanie złożone przez pełnomocnika przyznała, że powyższa kwestia miała istotne znaczenie w sprawie tego cudzoziemca, ponieważ organ I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na ustaleniach dotyczących niekonsekwencji w jego zeznaniach (w tym w szczególności wobec porównania oświadczeń cudzoziemca we wniosku statusowym z zeznaniami złożonymi w toku przesłuchania) i uznaniu cudzoziemca za niewiarygodną stronę postępowania.

Ponadto w decyzji organu odwoławczego stwierdzono, że Szef Urzędu ds. Cudzoziemców naruszył przepisy nakazujące traktowanie w sposób szczególny osób doświadczających przemocy w kraju pochodzenia. Cudzoziemiec w trakcie przesłuchania zadeklarował doświadczenie przemocy fizycznej w Egipcie. Organ azylowy po uzyskaniu takich informacji nie zwrócił się do cudzoziemca z pytaniem, czy chce nadal kontynuować przesłuchanie. W aktach sprawy brak jest również dokumentacji wskazującej, że wobec cudzoziemca przeprowadzono ocenę, czy jest on osobą, która wymaga szczególnego traktowania oraz czy istnieje potrzeba udziału psychologa w czynnościach podejmowanych w postępowaniu, w tym w przesłuchaniu cudzoziemca. Kwestia ta jest szczególnie istotna w tym postępowaniu, ponieważ jak wskazano, kluczowe dla rozstrzygnięcia było uznanie przez organ I instancji, że zeznania i oświadczenia cudzoziemca były niewiarygodne.

Rada ds. Uchodźców przekazując sprawę do ponownego rozparzenia nakazała Szefowi Urzędu ds. Cudzoziemców ponowną analizę całości sprawy zgodnie z przepisami.

Cudzoziemiec był wspierany przez prawniczkę Aleksandrę Pulchny oraz doradczynię integracyjną Marię Maleky-Deuar z naszego stowarzyszenia.

Udostępnij