Szkolenia

Najbliższe szkolenia otwarte

Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy i Gruzji, 30 czerwca 2017 r.


Szkolenia na zamówienie dla pracodawców

Informacje ogólne: Proponowane przez nas szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zjawiska współczesnych migracji, zarówno od strony prawnej, jak i społecznej oraz psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z pomocą społeczną oraz integracją ze społecznością lokalną. Pozwoli to na rozwinięcie kompetencji doradczych w zakresie pracy z klientem odmiennym kulturowo

Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować aktualną (zgodną z najnowszymi przepisami) wiedzę w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce; szczegółowe omawiane są poszczególne etapy zatrudniania ze wskazaniem na wybór najbardziej optymalnych rozwiązań oraz sposoby unikania błędów skutkujących sankcjami z zakresu prawa administracyjnego.

Program szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia:

  • poszczególne podstawy prawne pobytu cudzoziemców na terytorium Polski (legalność pobytu jest warunkiem koniecznym do legalnego zatrudnienia
  • rozróżnienie kategorii cudzoziemców w zależności od zakresu ich dostępu do polskiego rynku pracy
  • poszczególne rodzaje zezwoleń na pracę i formalności z nimi związane
  • inne obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem cudzoziemców, w tym podatkowe i z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • skutki prawne naruszenia prawa z zakresu legalności zatrudniania cudzoziemców.

Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Szkolenie będzie łączyło elementy wykładu, pracy grupowej, dyskusji grupowej, analizę konkretnych przypadków. Czas trwania: 6 godzin.

Rezultaty szkolenia: W rezultacie, uczestnik szkolenia uzyska dogłębne kompetencje nie tylko z zakresu przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, ale, przede wszystkim, wiedzę praktyczną w tej dziedzinie, co umożliwi w każdym wypadku wybór optymalnego procesu zatrudniania.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)

"Większość cudzoziemców pochodzących z krajów znajdujących się poza granicami UE, aby podjąć legalnie pracę w Polsce, w zależności od tego, na jakiej zasadzie tu przebywa (wiza, karta pobytu, oddelegowanie do pracy zagranicą etc.), musi mieć zezwolenie na pracę. Jest ono wymagane zarówno w przypadku umów o pracę, jak umów cywilnoprawnych (czyli też przy umowach o dzieło i umowach zlecenia). W niektórych przypadkach obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii zamiast zezwolenia na pracę muszą mieć inny dokument (tzw. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca). Generalnie przepisy w zakresie zatrudniania obcokrajowców w Polsce są dość zawiłe."